26.7.51

การทบทวนการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล( C3THER ) เป็น 1 ในกิจกรรมทบทวน12 กิจกรรมที่ เราทำให้เป็นวัฒนธรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วย ที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนางานที่ดีขึ้นทั้งระดับ PCT และหน่วยงาน ในขณะรับ ส่งเวรเมื่อใช้ ประเด็นC3THER..เกิดความครอบคลุม แม้จะผ่านบันไดระดับ2 เราก็ยังคงใช้เป็นเครื่องมือต่อไปได้
Care = ทีมงานให้การดูแลผู้ป่วยรายนี้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือยัง การวินิจฉัยรักษาเหมาะสมหรือไม่ ยังมีความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ได้ Communication = ทีมงานได้สื่อสารข้อมูลให้แก้ผู้ป่วยและญาติอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ Continuity = ทีมงานวางแผนที่จะให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ Team = มีการดูแลผู้ป่วยรายนี้แบบสหสาขาวิชาชีพหรือยัง ยังขาดวิชาชีพใดที่ควรร่วมดูแลผู้ป่วยรายนี้ Human Resource = ทีมงานมีความรู้ทักษะเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้หรือไม่ ควรจะเพิ่มความรู้ทักษาได้อย่างไร Environment = สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยมีความเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกสบายเพียงใด (Equipment) = เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ Record = เวชระเบียนที่บันทึกของผู้ป่วยรายนี้มีความสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ ควรปรับปรุงในส่วนใดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ......

ไม่มีความคิดเห็น: